Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bootverhuur-Harlingen

Artikel 1 Begrippen

 1. Verhuurder; Bootverhuur-Harlingen te Harlingen.
 2. Huurder; Actie winnaar; degene met wie de verhuurder de huurovereenkomst heeft gesloten, met een minimum leeftijd van 21 jaar.
 3. Huurovereenkomst; overeenkomst tussen verhuurder en huurder; Actie winnaar; voor de huur van een sloep.
 4. Verzekering; WA en Cascoverzekering afgesloten bij TVM Schepen Verzekeringen. De polisvoorwaarden van deze maatschappij zijn geldig voor de verhuur en charter van de sloepen. De voorwaarden en de bijbehorende clausules liggen bij verhuurder ter inzage.
 5. Verzekeringsgebied standaard ; het vaartuig mag worden gebruikt op alle Nederlandse binnenwateren.  Tevens mag er niet worden gevaren op wateren die als zijnde verboden voor mechanisch voortbewogen boten staan aangegeven op de waterkaart.
 6. Borg; aanbetaling van € 100,00 op een eigen risico (500,00 euro) van de WA en Cascoverzekering per gebeurtenis, of anders indien vermeld, te voldoen door huurder aan verhuurder bij overname van de boot.

Artikel 2. Verplichtingen van de huurder 

 1. Voor de afvaart dienen partijen de overeenkomst voor akkoord te tekenen. De huurder; Actie winnaar; ontvangt een kopie-afschrift van de overeenkomst.
 2. Huurder; Actie winnaar; is verplicht bij het afhalen van de sloep een geldig legitimatiebewijs te overhandigen aan de verhuurder. De verhuurder maakt hiervan een kopie en zal deze toevoegen aan zijn deel van de huurovereenkomst.
 3. Huurder; Actie winnaar; is verplicht bij het afhalen van de sloep, indien van toepassing, een geldig vaarbewijs te overhandigen aan de verhuurder. De verhuurder maakt hiervan een kopie en zal deze toevoegen aan zijn deel van de huurovereenkomst.
 4. Huurder; Actie winnaar; dient het gehuurde – gedurende de duur van de overeenkomst – persoonlijk te gebruiken overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming. De huurder; Actie winnaar; mag de sloep niet verhuren of leasen zonder schriftelijke toestemming – vooraf – van de verhuurder.
 5. De borg moet altijd vooraf worden voldaan aan verhuurder, net als de overige huurkosten.
 6. Tijdens de huur periode is de huurder; Actie winnaar; verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot en het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van boot, motor en inventaris hiervoor wordt een schadestaat en inventaris lijst vooraf afgetekend. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder de sloep over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij hem ontvangen heeft waarna na controle plaats vind.
 7. Kosten die direct verband houden met het gebruik van de sloep, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden, bekeuringen etc. zijn voor rekening van de huurder; Actie winnaar;.
 8. Huurder; Actie winnaar; is gehouden de sloep schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting zullen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 15,00 (incl. BTW).
 9. De huurder; Actie winnaar; heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder betaalt de huurder de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen ter zake worden overlegd.
 10. De huurder; Actie winnaar; moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen.
 11. De huurder; Actie winnaar; moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van de sloep en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Niet nakoming van deze bepaling kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.
 12. Huurder; Actie winnaar; dient, indien noodzakelijk, voor de sloep geschikte brandstof te tanken. Schade veroorzaakt door toedienen van verkeerde brandstof komt voor rekening van huurder.
 13. Het is huurder; Actie winnaar; niet toegestaan de sloep te gebruiken voor wedstrijden op basis van snelheid c.q. behendigheid.
 14. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder; Actie winnaar; zich ermee akkoord dat een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs wordt gemaakt, dat door de verhuurder (gedurende de verhuurtermijn) zal worden behouden. Bij het maken van de kopie behoeft de pasfoto en het BSN niet te worden afgeschermd.

Artikel 3. Verplichtingen van de verhuurder

 1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder de sloep over aan de huurder; Actie winnaar;. De verhuurder draagt er zorg voor dat de sloep in goede staat verkeert, en kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is, voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting minimaal 2 zwemvesten per boot extra tegen huur op basis van beschikbaarheid.
 2. De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder; Actie winnaar; overeengekomen vaargebied.
 3. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.
 4. De verhuurder moet de borg (of evenredig deel i.v.m. nog te verrekenen kosten c.q schade) na de huurperiode terug betalen aan de huurder; Actie winnaar.

Artikel 4. Annulering

 1. In geval van een huurperiode (tot 48 uur aaneengesloten) geldt een kosteloze annulering bij slecht weer (code oranje of hoger/windkracht 6 of hoger in het vaargebied), voor aanvang van de huurperiode. Slecht weer tijdens de huurperiode vallen niet onder de annuleringsvoorwaarden en zal dan ook geen restitutie tot gevolg hebben.
 2. Bij annulering tot 1 dag voor datum aanvang van de huurperiode bent u 50 % van de totale huur verschuldigd. Indien de huurder op de datum van aanvang van de huurperiode zelf annuleert is de volledige huur verschuldigd.
 3. In het geval van een no-show (niet nakomen van je reservering) komt de waarde van een cadeaubon/waardebon/win-actie te vervallen. De cadeaubon/waardebon/win-actie wordt dan als ingeleverd beschouwd.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Huurder; Actie winnaar; is verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de sloep en evt. bijbehorende gehuurde accessoires.
 2. De huurder; Actie winnaar; is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van de sloepen de evt. bijbehorende gehuurde accessoires, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, tenzij huurder bewijst dat hem daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade en sleepkosten bij nalatigheid.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van huurder; Actie winnaar; en andere opvarenden, dan wel verduistering van deze eigendommen.
 4. Het eigen risico voor schade aan de sloep per gebeurtenis is 500,00 euro. In geval van toerekenbare schade zal dit leiden tot inhouding van de borgsom. Bij deze gebeurtenissen kan huurder; Actie winnaar; dus aansprakelijk worden gehouden voor het eigen risico per gebeurtenis. Is de schade verhaalbaar op de tegenpartij dan wordt het – door beide partijen ingevulde en ondertekende – schadeformulier in behandeling genomen.

Artikel 6. Wanprestatie 

 1. Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huur- periode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als: a. de weersomstandigheden dit vereisen (bij windkracht 6 of hoger mag niet gevaren worden); b. huurder; Actie winnaar; zich niet aan de huurvoorwaarden houdt; c. huurder; Actie winnaar; overlast veroorzaakt. Eén en ander ter beoordeling van de verhuurder.
 2. Indien de sloep later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom met € 25,00 per half uur (afgerond naar boven), en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij huurder; Actie winnaar; kan bewijzen dat de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
 3. Indien de sloep door de huurder; Actie winnaar; niet in dezelfde staat als waarin hij hem heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 5 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder; Actie winnaar; het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.
 4. Het is niet toegestaan met meer dan het door Bootverhuur-Harlingen aangegeven aantal personen plaats te nemen in de boot, of de boten anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld. Bij constatering door verhuurder dat er met meer als het maximaal aangegeven personen aan boord gevaren wordt, wordt de volledige borgsom ingehouden.
 5. De kapitein/schipper van de boot dient ten tijde van het besturen van de boot nuchter te zijn, en het wettelijk toegestane promillage niet te overschrijden. Indien verhuurder constateert dat dit niet het geval is, zal hij onverwijld overgaan tot terughalen van de boot zonder enige vorm van restitutie van huur- en waarborgsom.

Share This: